Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » KPO » Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w województwie wielkopolskim.

Przedsięwzięcie w ramach inwestycji KPO pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w województwie wielkopolskim.

Cel szczegółowy inwestycji KPO, w ramach którego będzie realizowany projekt to wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Podmioty realizujące projekt:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Nadzór: Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2023 r. – 30 czerwca 2026 r.

Wartość projektu: 21 494 540 PLN netto

Cel główny projektu – budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.

Zadania w ramach projektu
Zadanie 1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji
Zadanie 2. Realizacja działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie – upowszechnianie uczenia się przez całe życie w regionie oraz działania własne wg koncepcji województwa
Zadanie 3. Funkcjonowanie biura koordynacji

Zakładane efekty projektu
WSKAŹNIK REZULTATU
Liczba funkcjonujących Wojewódzkich Zespołów Koordynacji koordynujących politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie – 1
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Liczba powołanych WZK koordynujących politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie – 1
Liczba opracowanych zoperacjonalizowanych programów wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołane Wojewódzkie Zespoły Koordynacyjne ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie – 1
Liczba posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji – 12
Liczba opracowanych raportów, analiz, sprawozdań – 12