Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W KALISZU

BIP MENU

Informacje ogólne

Dostęp do innych informacji publicznych

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902),
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność lub z powodu, iż udostępnienie informacji odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawach szczególnych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

 • uzyskania informacji publicznej,
 • wglądu do dokumentów jednostki (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIANIU:

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 • organach władzy publicznej – w tym o statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach i kolejności załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz – w tym min. o projektach aktów normatywnych i programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych – w tym o dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej;

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI:

 • ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • wywieszenie informacji w Urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym:
  1. informacje o konkursach i wynikach naborów – tablica informacyjna
   w holu CWRKDiZ w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13,
  2. informacje o zamówieniach publicznych – tablica informacyjna w holu CWRKDiZ w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13
 • udostępnienie na wniosek osoby żądającej informacji.
  Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej –

  pobierz dokument.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje CWRKDiZ w Kaliszu nie umożliwiają udostępnienia jej w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Informacje wytworzył/a: Anita Zybała                                                                                                                          Opublikował/a: Marta Wojciechowska
Dokument z dnia 18.01.2023                                                                                                                                         Publikacja z dnia: 18.01.2023
Dokument oglądany razy: 00012
Rejestr zmian – poprzednia opublikowana wersja artykułu – pokaż rejestr