Opublikowano

Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle – publikacja ZRP

Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła. Zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy
nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych.