Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » WRPO » Zawody techniczne – trafny wybór

Projekt pod nazwą „Zawody techniczne – trafny wybór” (numer wniosku: RPWP.08.03.01-30-0032/18) realizowany jest przez Diecezję Kaliską / Zespół Szkół Technicznych w partnerstwie z  Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Przyczyny przystąpienia do projektu.

Niedostateczne dopasowanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności  absolwentów szkół o profilu zawodowym do aktualnych potrzeb i wymagań pracodawców, duże dysproporcje w dostępności do dobrej jakości edukacji zawodowej – szczególnie uczniów wywodzących się z terenów wiejskich , zróżnicowany poziom nauczania w zawodach deficytowych, brak specjalistycznego wyposażenia   pracowni zawodowych szkół a także  ograniczenia  materialne uczniów  to jedne z głównych problemów mających negatywny wpływ na rynek pracy w regionie. Poprzez realizację projektu wyposażymy absolwentów szkoły – przyszłych pracowników w niezbędnie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności niezbędne w zawodach deficytowych na rynku pracy w regionie.

Okres realizacji projektu:  01.08.2019 do 31.10.2022

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności/kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488  uczniów/ uczennic  oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek  zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu a także  zwiększenie efektywności procesu kształcenia zawodowego poprzez:

  • dodatkowe kursy, szkolenia dla uczniów, rozwijające niezbędne na rynku pracy kompetencje, kwalifikacje i umiejętności
  • staże, praktyki dla uczniów
  • studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu
  • kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • doradztwo zawodowe dla uczniów
  • doposażenie pracowni

Wartość projektu: 1 916 780,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 720 340,40 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja,  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Kierownikiem projektu po stronie CWRKDiZ w Kaliszu jest: Anita Zybała, e-mail: a.zybala@cwrkdiz.kalisz.pl