Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » WRPO » Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum

Projekt pod nazwą „SUKCES ZAWODOWY. NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE Z CENTRUM” realizowany jest przez Miasto Kalisz / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu w partnerstwie z Województwo Wielkopolskie / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu

Cel projektu: dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZiU w Kaliszu do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji u 32 Uczniów/c, 22 Nauczycieli/ek oraz 1 Doradcy zawodowego w okresie 01.03.2022r. – 30.06.2023r.

Cele szczegółowe:

 • nabycie/podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów/c i nauczycieli/ek CKZiU w Kaliszu,
 • wzrost efektywności kształcenia zawodowych i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów,
 • podniesienie świadomości uczniów/c w projektowaniu własnej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie 2 pracowni zawodowych  do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

Grupa docelowa:

 • 1 placówka- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
 • 22 nauczycieli/ek CKZiU,
 • 1 doradca zawodowy,
 • 32 uczniów CKZIU

Źródło dofinansowania:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja; Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy; Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Okres realizacji: 01.03.2022r. – 30.06.2023r.

Wartość projektu: 412 568,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 371 293,75 PLN

Zadania :

 1. Doposażenie CKZIU w Kaliszu na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego.
 2. Umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycielek i nauczycieli CKZiU w Kaliszu
 3. Rozwijanie kompetencji doradcy zawodowego.
 4. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły I Stopnia (BS1) w zawodzie Elektryk.;
 5. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie Operator maszyn skrawających.
 6. Kompleksowe wsparcie uczniów CKZiU, Branżowej Szkoły II Stopnia (BS2) w zawodzie Technik robót wykończeniowych oraz Technik pojazdów samochodowych.
 7. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów i maszyn – IV ETAP kompleksowego wsparcia uczennic i uczniów.
Koordynatorem projektu po stronie CWRKDiZ w Kaliszu jest: Anita Zybała, e-mail: a.zybala@cwrkdiz.kalisz.pl