Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na
Strona główna » Projekty » Erasmus+ » Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

Nr wniosku: 2019-1-PL01-KA102-063418

Kwota otrzymanego grantu: 150.000 euro (wartość projektu: 149.112 euro)

Ilość uczniów objętych projektem: 54 

Ilość opiekunów objętych projektem: 6 opiekunów 

Termin realizacji: 09.2019 – 02.2021 

LIDER KONSORCJUM:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Południowa 62

tel. 62 742 44 58, biuro@cwrkdiz.kalisz.pl

Dyrektor: Magdalena Sekura-Nowicka

Koordynator Projektu: Katarzyna Nowakowska, k.nowakowska@cwrkdiz.kalisz.pl; tel. +48 505-263-493

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Zespół Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Legionów 6

tel. 62 502 94 44; e-mail: zse@zse.kalisz.pl

Dyrektor: Agnieszka Korotczuk

Koordynator Projektu: Beata Antczak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 81

Tel. +48627252348; e-mail: dyrektor@zsp3.com.pl

Dyrektor: Izabela Kossakowska

Koordynator Projektu: Mariola Ilnicka

Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Złota 144 a

tel. +48604097098, e-mail: sekretariat@technikum.kalisz.pl

Dyrektor: ks. Adam Kraska

Koordynator Projektu: Katarzyna Kęsikowska

JAKIE SĄ GŁÓWNE CELE PROJEKTU?

Główny cel Projektu realizowany przez CWRKDiZ w Konsorcjum ze 3 szkołami to wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Zwiększenie motywacji uczniów do dalszej nauki,  w tym kontynuacja nauki na kolejnych szczekach edukacji. Poprawa sytuacji na rynku pracy w skali  województwa, kraju i w Unii Europejskiej. Dzięki udziałowi w tym projekcie umiejętności uczniów wpiszą się w zapotrzebowanie nowoczesnego, zmieniającego się rynku pracy na jakim znajda się uczniowie po zakończeniu szkoły. Szkołom w tym nauczycielom natomiast da możliwość, wiedzę i narzędzia, żeby młodzież przygotować odpowiednio do kolejnego etapu ich życia.

Osiągnięcie głównego celu projektu będzie możliwe dzięki:

 1. Nawiązaniu przez Szkoły Konsorcjum i Centrum kontaktów międzynarodowych i tym samym  umożliwienie  54 uczniom  w ramach tego Projektu wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe do Portugalii. Doświadczenie udziału w tym Projekcie oraz Kontakty zdobyte przez szkoły pozwolą szkołom w przyszłości samodzielnie aplikować o granty z funduszy unijnych.
 2. Nabyciu przez uczniów wiedzy i umiejętności na zagranicznym, europejskim rynku prac co podniesie ich atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców. Uczniowie otrzymają dokumenty ECVET, potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.
 3. Uzyskaniu przez uczniów samodzielności, przedsiębiorczości większej wiary we własne umiejętności i możliwości.
 4. Zwiększeniu motywacji uczniów do dalszej nauki przedmiotów ogólnych, zawodowych oraz nauki języka obcego.
 5. Zmianie wizerunku szkoły na szkołę  nowoczesną, europejską, zapewniającej uczniom program zagranicznych staży zawodowych a więc pełniejsze, lepsze przygotowanie do podjęcia pracy.
 6. Zdobycie przez dyrekcje i  nauczycieli szkół doświadczenia w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy Europejskich.
 7. Dobór odpowiedniego, kompetentnego partnera zagranicznego w celu zorganizowania praktyk na odpowiednim poziomie adekwatnym do programu praktyk.

Realizacja Projektu niesie ze sobą wartość dodaną. Przyczynia się do poszerzenie umiejętności społecznych, co zwiększa ich wiarę w siebie i własne umiejętności, podnosi poziom samooceny, zwiększa przedsiębiorczość daje poczucie bycia Europejczykiem.

Udział w Projekcie daje szkołom możliwość poprawy ich wyników działania ponieważ zapewnia trwałe strategie umiędzynarodowienia.

Natomiast przedsiębiorcom pozwala znaleźć pracowników o wysokich umiejętnościach zawodowych co daje możliwość rozwoju przedsiębiorstw.

W JAKICH ZAWODACH UCZNIOWIE BĘDĄ REKRUTOWANI?

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu:

 • Technik organizacji reklamy
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec

Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu:

 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik technologii drewna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie:

 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik usług fryzjerskich

JAKI BĘDZIE SPODZIEWANY WPŁYW PROJEKTU NA UCZNIÓW?

Wpływ Projektu na uczniów:

 1. rozszerzenie umiejętności zawodowych. i podniesienia kwalifikacji a tym samym wzrost atrakcyjności na rynku pracy poprzez posiadanie dokumentów potwierdzających odbycie stażu zagranicznego
 2. poszerzenie kompetencji zawodowych, które przełożą się  na wyniki egzaminów  zawodowych
 3. wzrostu poczucia własnej wartości uczniów, odwagi życiowej, odpowiedzialności a także motywacji do działania
 4. wzrostu przedsiębiorczości uczniów- może spowodować otwarcie  przez nich własnej działalności gospodarczej
 5. podniesienia motywacji uczniów do kontynuacji nauki i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych
 6. rozwoju umiejętności społecznych i rozwój osobisty uczniów
 7. lepsza komunikacja w języku angielskim co do szansę uzyskania lepszych wyników na maturze, a przede wszystkim –  uczniowie zaczną  postrzegać naukę języków obcych jako  element wykształcenia, podnoszący ich szanse na rynku pracy
 8. zdobycia doświadczenia międzykulturowego
 9. ukształtowania postawy: otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur, przeciwdziałania ksenofobii, zredukuje negatywne postawy społeczne  pozwoli uczniom lepiej rozumieć współczesny świat i czuć się obywatelami Europy