Znajdź nas na

Każdego dnia nasz zespół dokłada wszelkich starań do tego, aby pozytywnie wpływać na rozwój kształcenia dualnego oraz rozwój gospodarczy subregionu kaliskiego, tym samym równoważąc potrzeby i zasoby kapitału ludzkiego na terenie naszego działania. Podstawowe zadania naszego Centrum:

  • propagowanie edukacji zawodowej dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych
  • aktywizacja zawodowa młodzieży i osób dorosłych oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży
  • wsparcie uczniów oraz ich rodziców w obszarze doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery
  • diagnoza rynku pracy, wskazująca na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości
  • współpraca z Pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, skoncentrowana na zaangażowaniu swoich pracowników w kształcenie praktyczne uczniów oraz doskonalenie nauczycieli zawodu
  • pozyskiwanie funduszy unijnych i wsparcie praktyk zawodowych na terenie południowej Wielkopolski oraz staże zagraniczne

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Głównym celem naszego Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. W procesie wzajemnej współpracy pełnimy rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca.

 

 KORZYŚCI DLA SZKÓŁ

Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych; Posiadanie dostępu do nowych technologii; Rozwój i unowocześnianie bazy technologicznej; Kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy; Kształcenie kadry szkoły przez pracodawców

 KORZYŚCI DLA FIRM

Kształcenie nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem firmy; Wpływanie na treści i organizację kształcenia zawodowego; Redukcja kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowej kadry; Dbanie o stały dopływ kadry; Budowanie dobrego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy

 KORZYŚCI DLA UCZNIA

Nabywanie umiejętności, rozwój kompetencji zawodowych; Uczenie się w naturalnych warunkach pracy; Zapoznanie się z nowymi technologiami; Zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy; Zwiększenie szansy na zatrudnienie po ukończeniu szkoły; Zwiększenie swoich szans na zdanie egzaminu zawodowego
Pin It