Znajdź nas na

Pobierz >>> Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy.

Pin It

Pobierz >>> Raport "Ewolucja HR. Know How 2023"

Pin It

"Raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów" zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Raport powstał w ramach projektu “Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia ZST w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.

Pobierz >>> Images/RAPORT_Diagnoza_Potrzeb_Uczniw_i_Pracodawcw_EOG_CWRKDIZ_Kalisz.pdf

Pin It

Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła. Zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy
nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych.

Pobierz >>> Images/Dualne-ksztalcenie-zawodowe_-ost_1.pdf

Pin It

Pobierz >>> Images/Zapotrzebowanie_na_kwalifikacje_i_kompetencje_zawodowe_w_2020.pdf

Pin It

Pobierz >>> Images/Wpyw_pandemii_COVID-19_na_postawy_i_motywacje_modych_Wielkopolan1.pdf

Pin It

Pobierz >>> Raport "Nowe spojrzenie na rynek pracy - OLX Praca. Know How 2022"

Pin It

Analiza sytuacji absolwentów wielkopolskich szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych z rocznika 2019/2020, po zakończeniu przez nich nauki na etapie podejmowania zatrudnienia przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Pobierz >>> Images/Absolwenci_rocznik_2019-2020.pdf

Pin It

Opracowanie przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczące poziomu bezrobocia oraz zmian klimatu koniunktury gospodarczej wybranych branż jakie zaistniały w I półroczu 2021r. w województwie wielkopolskim.

Pobierz >>> Images/Broszura_-_sytuacja_rynku_pracy_I_pol_2021.pdf

Pin It

Niniejszy raport przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy. Raport zawiera najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazuje bieżące trendy.

Pobierz >>> https://iarp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/raport_czerwiec_2021_w.pdf

Pin It